هنر بی پرده

هر نوع زیبایی چه به لحاظ تصویری و چه نوشتاری که بتواند با مخاطب خود بدون واسطه و بی پرده رابطه برقرار کند هنر محسوب خواهد شد.

دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
7 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 91
8 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
7 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
4 پست